Такса правоучастие

Такса правоучастие за всички участници (студенти и ръководители) 30 лв.Таксата следва  да бъде преведена по банков път, по сметката на НИС при СУ "Св. Климент Охридски":

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8
СОФИЯ, 1164
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ПЛ. АЛЕКСАНДЪР I, 1
СОФИЯ, 1000
БЪЛГАРИЯ
BIC:  BNBGBGSD
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01

В платежното нареждане, като основание за превода, указвайте "FMI125 COMPMATH 2014". Копие от платежното нареждане и попълнена бланка с данни за издаване на фактура, изпращайте на адрес
dekanat@fmi.uni-sofia.bg с тема (subject) CompMath 2014 до 03.11.14 г.